13 sept. 2009

Expeditia argonautilor in Romania

Regiunea muntoasa numita Colchis langa Istrul de jos
Nicolae Densusianu - Dacia Preistorica

Evenimentul din timpurile eroice cunoscut sub numele de espeditiunea
Argonautilor pentru cucerirea lâneî de aur avuse în lumea antică un mare
resunet.
In fond acesta legendă se referia la o tară miraculosă, superiora în civilisatiune
tinuturilor meridionale. Locuitorii regiunii, peste care domnia faimosul
rege Aiete, se bucurau de o escelentă bună-stare economică, pastorală
si agricolă, precum si de avutii enorme metalice .
Avutiele de aur ale regelui Aiete, ce domnia peste Colchis, aü fost fabulóse
în totă anticitatea.
Pliniu amintesce de camerele de aur ale acestui rege, de grindile, de columnele
si stâlpii de argint aï palatului seu . In camerele sale de aur, dice
Mimnermus, erau închise radele sorelui .
Ér Argonautii, după cum ne spune poema orphică, sosind la capitala
lui Aiete, retraseră uimiti, când vedură pe acest rege preumblându-se pe
malul rîuluî într'un car de aur, pe care densul strălucia întocmai ca un sore,
ca-cï hainele sale reversau numai lumină .
Vom esamina mai ântâiu legenda argonautică din punct de vedere al
traditiunilor geografice, pentru ca se putem pătrunde în secretele istorice
ale acestiui eveniment legendar.
Incă în anticitatea grecescă se observase, că cele mai vechi date geografice
despre espeditiunea Argonautilor nu corespundeau la părtile de
resărit ale Măril-negre, séü la tinuturile de lângă Caucasul-asiatic.
După vechile legende, mama regelui Aiete era fica marelui fluviu Oceanos,
seu a Istrulul. Insusi regele Aiete ia în cusătoria pe Idyia o fică a Oceanului;
ér splendida sa resedintă se afla tot lângă rîul Oceanos seu Istru.
Phrixus, după cum ne spune Hesiod, fugind de persecutiunile mameî
sale mascere vine în Scythia ; ér nici de cum în Colchis din părtile
meridionale a Caucasulul asiatic, care de fapt nu apartinea nici Scythiei
europene, nici Scythiei asiatice.

In poema epică a lui Valeriu Flacc teatrul evenimentelor celor mai însemnate
din legenda argonautică este Scythia europeană. Aiete este
un rege al Scythiei , regatul sëu se afla sub Ursa cea mare, ori cu alte
cuvinte în aceeasi parte din regiunea nordului , pe care vechile geografii
o atribuiau Getilor.
In templul cel magnific al Soréiul, ce forma cu deosebire splendórea
capitalei luî Aiete, Argonautii vëd statua robustului Atlas, de aï caruï
genunchi se frângcau undele Oceanului, ér pe portile de aramă ale acestui
templu era representată învingerea, ce o reportase Getii asupra regelui
egiptean Sesostris. Capitala regelui Aiete se afla asa dar în tera poporului
celui vitéz al Getilor, de lângă Istru.
Regiunea geografică, peste care domnia regele Aiete, portă la autorii
vechi numele de «Teră». Insusi numele regelui este
numai o formă derivată cu întelesul de «Teran>. Acesta Aia séü «Tera» renumită pentru avutiele sale fabulóse este tinta espeditiunii Argonautilor.

Insă unde era CoIchis ?
în traditiunile argonautice Colchis ne apare numaï ca o regiune muntosă
din regatul cel întins al luî Aiete, numit în particular Aia, séü Teră, si în
general Scythia.
După poetul Ovidiu, poporul cel martial al Colchilor locuia în partea de nord
a Dunării de jos. Numaï acest fluviu mare, ne spune densul, separă regiunea
orasului Tomis de regiunea Colchilor, unde o-dată venise eroul cel legendar
lason, ca se răpescă lâna de aur. «Aruncat în mijlocul unor populatiuni ostile,
scrie Ovidiü din esiliul seu, eu sufer aicî cele mai estreme chinuri si nicï
nu este vre un esilat maî departe de patria sa de cum sunt eu. Numaï eu
singur sunt trimis la gurile Istruluï celuï cu septe brate, unde polul de
ghiată al nordului se radimă pe umeriï meî. Apele Istruluï de abia maî pot
se formeze o barieră între mine si între lasigi, Colchï, órdele Méteréé
si Geti». Ér în alt loc acelasi poet latin se esprimă ast-fel: «Consideră, că în
părtile aceste venise o-dată fiul lui Eson, si cu ce laude mari
î-l încărcase posteritatea, cu tóté că greutătile luï au fost mult maî usore
si maï micï de cât ale nóstre».
în fine în altă poemă a sa, Ovidiu ne înfatiseză pe Medea rostind următórele
cuvinte către lason: «ér tatăl meu (Aiete) domnesce peste întregă
regiunea din partea stângă a Pontului până în Scythia cea acoperită
de neuă».
Colchii poetului Ovidiu, cari locuiau lângă un alt trib resboinic numit
de densul Meterea turba, erau ast-fel identici cu faimosii Colchi din
legendele argonautice.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu